Slide 1

Regulamin zawodów Terms and Regulations 2015

MOTO SHOW Bielawa 2015”

30.05.2015 i 31.05.2015 r.

 

Cel zawodów.

Popularyzacja sportu motorowego

poprzez pokazy kaskaderów popularyzacja bezpieczeństwa i podnoszenia umiejętności motocyklistów

Promocja miasta

Wyłonienie najlepszych zawodników

Organizator.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie

Miejsce i termin.

  1. Wysoka w Bielawie. Zawody dwudniowe w terminie 30.05.2015 i 31.05.2015

Uczestnictwo.

Prawo startu w zawodach mają zawodnicy posiadający własny pojazd jednośladowy (motocykl, motorower), odpowiednie uprawnienia do kierowania tym pojazdem oraz ubezpieczenie OC i NW. Osoby poniżej 18 roku życia muszą przedstawić pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego do udziału w MOTO SHOW BIELAWA 2015.

Każdy uczestnik/ zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się i respektowania regulaminu zawodów.

Zgłoszenia.

Zgłoszenia do udziału w zawodach przyjmowane będą od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia zawodów tj. 29.05.2015 pisemnie na adres ul. Grota Roweckiego 8, 58-260 Bielawa, na adres e-mail ms@ motoshowbielawa.pl lub w biurze zawodów w godz. 8.00- 10.00. Przed przystąpieniem do zawodów, zawodnik musi wypełnić zgłoszenie oraz poddać się badaniu alkotestem. Osoba, która odmówi poddania się badaniom lub której wynik badania będzie wskazywał na stan po spożyciu alkoholu nie zostanie dopuszczona do zawodów.

Każdy zawodnik dopuszczony do udziału w zawodach zobowiązany jest do poddawania się takiemu badaniu na każde żądanie organizatora .

Sposób przeprowadzenia zawodów.

Zawody zostaną rozegrane w klasyfikacji indywidualnej z podziałem na kategorie:

  1. a) klasa poza regulaminowa – motorowery, skutery o poj. do 50 ccm i motocykle o poj. do 550 ccm
  2. b) klasa regulaminowa – motocykle o poj. pow.550ccm

Zawody zostaną przeprowadzone na wyznaczonej i zamkniętej trasie.

Zawody składać się będą z jazd konkursowych w oznaczonym czasie. Każdy zawodnik będzie posiadał taki sam limit czasowy. Limit zostanie określony przez jury po zamknięciu listy startujących.

Zawodnicy będą losowali nr startowe, będą one przypisane do końca zawodów.

Numery muszą widnieć na motocyklach zawodników przez cały czas zawodów.

Zawody składają się z dwóch części.

Część pierwsza- eliminacje – pierwszy dzień zawodów.

W drugim dniu -część druga – finały. Do części finałowej zostaną zakwalifikowani zawodnicy, którzy uzyskają największą ilość punktów w eliminacjach. Ilość finalistów określi jury przed rozpoczęciem zawodów.

W kwalifikacjach zawodnicy wystartują w kolejności jaką wylosowali.

W finałach zawodnicy wystartują w odwrotnej kolejności w której się zakwalifikowali.( Zawodnicy startują od miejsca z najmniejszą ilością punktów).

Zawodnicy muszą przestrzegać podanych instrukcji. Zawodnik nie pojawiający się na starcie na czas zostanie zdyskwalifikowany.

Wszyscy zawodnicy muszą nosić odzież ochronną, rękawiczki oraz kask w czasie ich występu.

Kaski muszą być zapięte przez cały czas występu. Start możliwy tylko w kasku integralnym!!!!

Wszyscy zawodnicy muszą nosić ochraniacze kręgosłupa w trakcie występu.

Podczas występów nie można używać żadnych płynów, które mogą mieć wpływ na powierzchnię toru.

Zwycięzcą zawodów zostaje zawodnik, który otrzyma największą ilość punktów. Punkty z eliminacji będą dodawane do punktów z finałów

W przypadku niemożliwości rozegrania drugiej części zawodów (finały) za wynik końcowy uznaje się klasyfikację dnia pierwszego (eliminacje) .

Ocena

Jury ocenia styl, poziom trudności, wykonanie, pokaz, szybkie i wolne triki.

Wheelie 20 pkt.

Stoppie 20 pkt.

Drift/burn 20 pkt.

Akrobacje 20 pkt.

Całokształt 20 pkt. ( płynność, żywiołowość, show)

Punkty karne zostaną przydzielone jeśli zawodnik/zawodniczka:

– nie rozpocznie swojego pokazu po ukazaniu się flagi startowej

– przekroczy przydzielony czas po ukazaniu się flagi końcowej

– ewidentnie nie opanuje pojazdu i się przewróci

Triki rozpoczęte przed końcem czasu mogą zostać ukończone.

Oceny w trakcie kwalifikacji i finałów nie będą ujawniane. Wyniki z kwalifikacji i finałów zostaną podane po ich zakończeniu. Podyktowane jest to ilością zawodników i co za tym idzie, brakiem rzetelnej oceny przez jury. Przejazdy zawodników mogą być będą nagrywane. Jury w nadzwyczajnych okolicznościach może dopuścić zawodnika do półfinału.

Decyzja sędziów jest ostateczna, a wyniki nie mogą być podważone.

Dodatkowe konkursy które mogą zostać przeprowadzone to :

  1. jazda na przednim kole
  2. wheelie race
  3. konkurs na najwięcej wykręconych cyrkli na tylnym kole w czasie 30
  4. Sekund, konkurs Last Man Standing – (ostatni na kołach wygrywa) – zawodnicy jadą na tzw. „High Chair (siedzą na zbiorniku, nogi przerzucone przez kierownicę), jeżdżą po wytyczonym, małym placu, ostatni, który utrzyma motocykl w ruchu, zwycięża. )

Nagrody.

Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w klasie regulaminowej nagrody finansowe.

Za zajęcie pierwszego miejsca w klasie poza regulaminowej nagroda finansowa.

Za zwycięstwo w innych konkursach i konkurencjach nagrody rzeczowe.

Postanowienia końcowe.

Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników zawodów MOTO SHOW Bielawa 2015

Zawodnicy startują w zawodach na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność. Organizator ani nikt inny nie będzie pokrywał strat i szkód, jakie mogą wyrządzić zawodnicy sobie samym jak i osobom trzecim i nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy skradzione, zagubione w trakcie zawodów.

Ostatecznej klasyfikacji dokonuje jury. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają ponownej ocenie.

Organizator może w każdej chwili zmienić regulamin imprezy bez podania przyczyny. W takim przypadku zobowiązany jest o tym fakcie powiadomić wszystkich startujących zawodników.

Zawodników obowiązuje bezwzględny nakaz podporządkowania się poleceniom sędziego startowego. Niepodporządkowanie się poleceniom sędziego startowego skutkowało będzie dyskwalifikacją zawodnika.

Reklama

Reklamy mogą się pojawić tylko na motorach zawodników, odzieży i vanach, a także na odzieży ich asystentów. Nie można używać żadnych flag, stoisk, banerów lub plakatów bez pozwolenia organizatorów.

Wyjątkowe okoliczności

W wyjątkowych okolicznościach, np. siły natury, żałoba narodowa itp. całe zawody lub ich część może być wstrzymana na okres jednego dnia lub odwołana bez zapłaty lub rekompensaty na rzecz zawodników.

 

Terms and Regulations 2015

Puprose of the event.

Popularization of motor sports through stunt shows. Familiarization of the participants to safety

rules and overall skills improvement.

Promoting the city.

Selecting the best stunters.

Organizer

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie

Location and date

Wysokiej Street, Bielawa. Two-day event 30.05 and 31.05.2015

Participation.

Only competitors owing their own two-wheel vehicles (motorbikes, mopeds) , driving license and

insurance are allowed to take part in the contest. All individuals under the age of 18 are required to

bring a written certificate signed by parent or legal guardian allowing them to participate in MOTO

SHOW BIELAWA 2015.

All participants are obliged to read and follow the terms and regulations of the event.

Applying

Applications for the contest can be handed in from the date of announcement up to the day of the

first day of the event, that is 30.05.2015 via mail: ul. Grota Roweckiego 8, 58-260 Bielawa, Poland,

by e-mail: ms@motoshowbielawa.pl or at the main office mon-fri 8:00am-10:00am

Before taking part in the contest, each competitor needs to fill in an application form and undergo

sobriety test. Any individual who will refuse to undergo such test or if its result will indicate the

state of intoxication will not be allowed to participate in the contest. All competitors are required to

undergo such test on every demand of the organizers.

Contest rules

The contest is going to be carried out in individual classification divided by categories:

a) non-regulations class – mopeds, scooters with engine capacity up to 50ccm and motorbikes with

engine capacity up to 550cm

b) regulations class – motorbikes with engine capacity above 550cm

The contest is going to be carried out on a closed and secured track.

The competition is divided into timed stunt rides. Each player receives the same amount of time for

the ride. The jury will announce the amount of time available for all stunters after closing the list of

participants.

The stunters will draw lots with individual numbers. The numbers drawn are going to be assigned

for each competitor up to the end of the competition. The numbers must remain visible on the

vehicles for the duration of the event.

The competition consists of two parts:

Part 1: qualifying round – first day of competition.

Part 2 : finals. The participants with the highest number of points after the first day of competition

will qualify to the finals. The allowed number of finalists is going to be announced by the jury

before the beginning of the event.

In the qualifying round the contestants will participate in the order of the numbers they have drawn.

In the finals, the participants with the lowest number of points will begin.

All contestants are required to obey given instructions. Any player not showing up on the start line

on time will be disqualified. All stunters have to wear proper protective apparel, gloves and helmet

during their performance. Helmets must be buckled up for the entire duration of the performance.

Wearing an integral helmet is essential!

All participants will need to wear spine protectors during their performance. No liquids having any

impact on the track surface are allowed to be used by the competitors.

The stunter with the highest amont of points after the final round will win the competition. Points

acquired during the qualifying round do not count.

In case if carrying out of the second part of the contest is impossible, the result from the qualifying

round will be accepted as the final result.

Evaluation.

The jury will assign points for style, difficulty level, performance, show, fast and slow stunts..

Wheelie 20 pts.

Stoppie 20 pts.

Drift/burn 20 pts.

Akrobacje 20 pts.

Overall 20 pts. ( smoothness, spontaneity, show)

Penalty points might be assigned if the contestant will:

– not begin the performance once the starting flag has been shown

– exceed the time allowed for the performance

– fall down from the vehicle

Tricks begun before the end of time can be finished after the time has expired.

All evaluations during qualifying round and finals will not be announced until each part of the

competition is over. The results will be given after the end of each part of the competition. All

performances will be recorded. The jury is allowed to decide on letting some of the players enter

the semifinal in special conditions. The judges decision is binding and can not be undermined.

.

Additional contests are:

1. Front wheel ride

2. wheelie race

3. the highest number of circle burnouts during 30 seconds

4. Last Man Standing – the participants are performing the „High Chair” (sitting on the tank

with legs on the handle bars), riding around a small track. The last man who remains on top
of his bike, wins.

Prizes

First three places in the regulations class receive cash rewards.

First place in the non-regulations class receives cash reward.

Item prizes for winning other contests

Final provisions

These regulations are binding for all participants of the MOTO SHOW Bielawa 2015.

All contestants are taking part in the event at their own volition and at their own risk and

responsibility. Not the organizers nor anybody else will cover any costs or bodily injuries that might

result from the performances of the participants. During the event, the organizers are not

responsible for any stolen or lost items.

The final evaluation will be performed by the jury. Jury’s decisions are binding and can not be

discussed.

The organizer is allowed to change the regulations of the event anytime without providing the

reason for such action. In such case, the organizer is obliged to inform all of the participants of the

occurred situation.

All contestants must follow the instructions given by the main judge. Any acts of insubordination

will result with immediate disqualification of the contestant.

Advertisements

Advertisements are allowed only on vehicles, clothing, vans as well as assisting crew clothing. No flags,

stands, banners or posters can be used without the organizer’s knowledge and allowance.

Extraordinary circumstances

In extraordinary circumstances, such as: acts of god, national mourning etc. the whole contest or any of

its part can be suspended for one day or entirely cancelled without any responsibility to cover any

payments.